AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit is de Europese privacywetgeving die strenge eisen stelt aan de opslag, gebruik en verwerking van persoonsgegevens. Dan is er ook nog de ePrivacy Verordening, regels op het gebied van mail, cookies en telemarketing. 

Stichting Wildlife hecht belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Hieronder geven wij aan hoe wij met uw gegevens omgaan.

Over Stichting Wildlife
Stichting Wildlife is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door Stichting Wildlife.

Stichting Wildlife is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41096670. Stichting Wildlife is statutair gevestigd en kantoorhoudend op Beekse Bergen 1, 5081 NJ te Hilvarenbeek en bereikbaar via het e-mailadres info@stichtingwildlife.nl.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens en wat doen wij daarmee?
Stichting Wildlife kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:
Doordat:

  • u in het verleden een gift heeft gedaan aan onze organisatie en daarom werd opgenomen in ons bestand; of

  • doordat u adoptie ouder of donateur bij ons bent (of was); of

  • u op enige wijze heeft aangegeven dat u door ons gecontacteerd wenst te worden (bijvoorbeeld via het invullen van een formulier op onze website); of

  • iemand u een adoptieschap of donateurschap cadeau heeft gedaan; of

  • u in het verleden een gift heeft gedaan aan onze organisatie en daarom werd opgenomen in ons bestand; of

  • doordat u adoptie ouder of donateur bij ons bent (of was); of

  • u op enige wijze heeft aangegeven dat u door ons gecontacteerd wenst te worden (bijvoorbeeld via het invullen van een formulier op onze website); of

  • iemand u een adoptieschap of donateurschap cadeau heeft gedaan

Deze kunnen verwerkt worden in drie bestanden: de reguliere database (waar al onze adresgegevens te vinden zijn, dataprogramma e-boekhouden.nl), in ons nieuwsbrievenstand (hierin is opgenomen alleen naam en email) en in onze bankgegevens (dat is alleen als u donateur/adoptie ouder van ons wordt).

Direct van u:
Wij krijgen direct persoonsgegevens van u bijvoorbeeld doordat u donateur of adoptie ouder van ons wordt of een eenmalige gift overmaakt. Dit zal gebeuren via ons online donateur/adoptie formulier op onze website of via mailcontact. Als u zich aanmeldt als donateur of adoptie ouder, vult u een formulier in. Een voorbeeld daarvan ziet u hier.

Wij voeren deze gegevens in in onze reguliere database. Daarbij wordt ook vermeld wat de relatie is (bijvoorbeeld donateur/gift/adoptieouder – het adoptiedier wordt hierbij vermeld). U wordt ook automatisch ingeschreven in ons nieuwsbrievenbestand zodat u onze digitale nieuwsbrief ontvangt – omdat dit onze manier van communicatie is bijvoorbeeld over door u ondersteunde projecten en adoptiedagen. In de welkomstmail wordt duidelijk gemaakt dat u automatisch onze email nieuwsbrief ontvangt waarbij wij u op de mogelijkheid wijzen zich hiervoor uit te schrijven (link in de nieuwsbrief) of dat u per (ommegaande) mail duidelijk maakt dat u geen nieuwsbrief wilt ontvangen. Wij zullen in dat geval uw naam uit ons nieuwsbrieven bestand verwijderen.

Betaling en factuurgegevens: indien u een overeenkomst zoals een donateurschap of adoptie aangaat, nemen wij uw bankgegevens ook op in onze online administratie ten behoeve van onze betaaladministratie. Indien de overeenkomst eindigt, worden uw bankgegevens uit de database verwijderd.

Indirect:
Het komt voor dat mensen aan iemand anders een adoptieschap/donateurschap cadeau doen. Ook dan ontvangen wij persoonsgegevens zoals boven vernoemd en zullen deze verwerkt worden zoals boven vermeld.

Contactformulieren
Op onze website is ook de mogelijkheid tot het invullen van een contactformulier. Wij zullen deze gegevens niet opnemen in onze databases.

Welke persoonsgegevens verwerken wij in het kader van onze fondsenwervingscampagnes?
De enige manier waarop wij gegevens van u kunnen verkrijgen, is als u zich aanmeldt als donateur of adoptie ouder, een gift overmaakt of in het verleden heeft overgemaakt, of specifiek aangeeft op te willen worden genomen in onze database.

Wij verwerken:
(i)                  contactgegevens (naam, adres, aanspreektitel, geslacht);
(ii)                e-mailadres, telefoonnummer en persoonlijke voorkeuren van alle personen die ons een gift overmaken (bijvoorbeeld er wordt vermeld of iemand donateur of adoptieouder is en van welk dier)
(iii)                informatie over ontvangen giften (datum, bedrag, IBAN rekeningnummer, enz.) en de afhandeling ervan (de historiek van giften). 

Voor onze nieuwsbrievendatabase verwerken wij naam en emailadres.
Indien u een overeenkomst met ons aangaat (u wordt bv donateur) dan nemen wij uw bankgegevens op in onze online database.

Fondsenwerving
Wij contacteren u alleen over uw adoptie / donatie en de activiteiten die daar mee samenhangen (adoptiedag, donateurswandeling). Daarmee willen wij zeggen dat wij geen mailings versturen naar onze achterban over campagnes en wij ook geen telefonische acquisitie plegen bij mensen in onze achterban.

Bij inschrijving als adoptieouder (en bij verlenging) ontvangen adoptieouders een certificaat en een foto van hun adoptiediersoort.

Mensen die donateur of adoptieouder waren, worden aan het einde van de termijn (één jaar) benaderd met de vraag of zij opnieuw willen doneren / adopteren. Dat zal per mail gebeuren en hierin zal duidelijk worden gemaakt dat mensen direct kunnen aangeven als zij uit ons bestand verwijderd willen worden. Hun gegevens worden dan op non actief gesteld en na de wettelijke periode, verwijderd.

Nieuwsbrief
Stichting Wildlife verstuurd haar nieuwsbrieven naar donateurs, adoptieouders, vrijwilligers en geïnteresseerden. Deze nieuwsbrief wordt per e-mail verstuurd.
Wanneer u wel een nieuwsbrief ontvangt maar daar geen prijs meer op stelt, kunt u gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven. Wij gebruiken ook geen andere dienstverleners die voor ons bijvoorbeeld fondsenwerving onder de hoede nemen. Stichting Wildlife zal nooit persoonsgegevens van donateurs of adoptieouders doorverkopen of ruilen aan/met derden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Stichting Wildlife bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 10 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Website en cookies
Onze website stichtingwildlife.nl werkt niet met cookies. Onze website is gehost bij Blockwise. De site maakt gebruik van een betrouwbaar beveiligingscertificaat, verleend door Let’s Encrypt Authority X3.

Google analyses
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc (“Google”).
Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als de anonimisering van het IP-adres op deze website wordt geactiveerd, zal Google echter eerst uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, verminderen. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige UP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en de exploitant van de website andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan te bieden. Het IP-adres dat door uw browser in de context van Google Analytics wordt verzonden, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te selecteren. U kunt ook voorkomen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die beschikbaar is op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Social media
Op onze website staat een link naar onze Facebook pagina. Via deze pagina kan de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door deze partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media (Facebook) van toepassing.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?
Stichting Wildlife neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Stichting Wildlife via info@stichtingwildlife.nl .

Wijzigingen
Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in deze privacyverklaring. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacyverklaring te lezen ten aanzien van wijzigingen. 

Welke rechten heeft u?
U dient er zelf voor te zorgen dat Stichting Wildlife over de juiste persoonsgegevens beschikt. U heeft altijd het recht bij ons om inzage te vragen welke gegevens bij ons in onze database staan.

Via het e-mailadres info@stichtingwildlife.nl  kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Stichting Wildlife, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Stichting Wildlife zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Stichting Wildlife of aan de Autoriteit Persoonsgegevens gevestigd te 2594 AV  Den Haag, Bezuidenhoutseweg 30, of per telefoon via 0900 – 2001 201.

Vragen, opmerkingen, klachten
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft naar aanleiding van deze privacyverklaring of over de wijze waarop Stichting Wildlife omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@stichtingwildlife.nl of per telefoon via 013-5491214.